శ్రీశ్రీశ్రీ నిద్ధాళమ్మ తల్లి లక్ష దీపాల ఉత్సవంలో పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

పాలకొండ, జి.సిగడం మండలం, నిద్ధం గ్రామ సర్పంచ్ మీసాల రవి ఆహ్వానం మేరకు శ్రీశ్రీశ్రీ నిద్ధాళమ్మ తల్లి లక్ష దీపాల ఉత్సవ…

పాలకొండలో జనసేన-తెలుగుదేశం పార్టీల మొదటి ఆత్మీయ సమావేశం

పాలకొండ నియోజకవర్గం , జనసేన సీనియర్ నాయకులు గర్భాన సత్తిబాబు, జనసేన జిల్లా నాయకులు పెడాడ రామ్మోహన్, పాలకొండ నియోజకవర్గ జనసేన…

Palakonda (ST)