జనసైనికుడు పవన్ కు మనోధైర్యాన్ నిచ్చిన జనసేన నాయకులు

పుంగనూరు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న జనసైనికుడు సవరం పవన్ తండ్రి గోవింద్కు గురువారం పుంగనూరు జనసేన నాయకులు చేయూతనందిం చారు. ఆపదలో ఉన్న…