ప్రతి పనికిమాలిన దానికి నీదగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి..
వాక్సిన్ పంచడానికి మాత్రం ఉండవు ..అంతేనా A1 సాబ్….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.