ఈ రోజు చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో
సినీ కార్మికులకు వాక్సినేషన్ ప్రారంభం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.