విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ లో బోట్లు దగ్ధమైన సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.