జగనన్నకు చెబుదాం

ఈయనే మన “జగనన్నకు చెబుదాం” ఆపరేటర్, పిచ్చ పిచ్చగా రెస్పాన్స్ వచ్చిందట.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.