చేతకానోడ్ని అందలం ఎక్కిస్తే ఇలానే ఉంటుంది

రాష్ట్రాన్ని సర్వ నాశనం చేశారు కదరా ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చి ..!!!
చేతకానోడ్ని అందలం ఎక్కిస్తే ఇలానే ఉంటుంది ..అప్పుల పాలు చేసాడు రాష్ట్రాన్ని మన కర్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.