కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకం పెడితే చాలు

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకం పెడితే చాలు
ఇక్కడ ఆంధ్రాలో పబ్లిసిటీ మొదలైపోతుంది…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.