రాజోలు జన సైనికులు

కేశవదాసుపాలెం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్

రాజోలు నియోజకవర్గం కేశవదాసుపాలెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మద్దతుతో గెలిచిన మేడిది సరోజా గారు ఇంటింటికి తిరుగుతూ గెలిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ…

WhatsApp chat