జనం కోసం జనసేన మహాయజ్ఞం 743వ రోజు

జగ్గం పేట నియోజకవర్గం : ఇంటికి దూరంగా – ప్రజలకు దగ్గరగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యంగా పవన్…

జనం కోసం జనసేన మహాయజ్ఞం 716వ రోజు

జగ్గంపేట నియోజకవర్గం : ఇంటికి దూరంగా – ప్రజలకు దగ్గరగా” ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యంగా శ్రీ పవన్…

జనం కోసం జనసేన మహాయజ్ఞం 704వ రోజు

జగ్గంపేట నియోజకవర్గం: ఇంటికి దూరంగా – ప్రజలకు దగ్గరగా” ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి…

జనంకోసం జనసేన మహాయజ్ఞం 703వ రోజు

జగ్గంపేట, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసం జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో జగ్గంపేట నియోజకవర్గ…

6వ రోజుకు చేరిన పాటంశెట్టి ఆమరణ నిరాహారదీక్ష

జగ్గంపేట, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో జగ్గం పేట నియోజకవర్గంలో పుష్కర ఎత్తి పోతల పథకం ఆయకట్టులో ఉన్న 32 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు…

511వ రోజు

జగ్గంపేట, జనం కోసం జనసేన 511వ రోజులో భాగంగా మనపార్టీ ఎన్నికల గుర్తు అయిన గాజు గ్లాసుల పంపిణీ కార్యక్రమం జగ్గంపేట…