157 కోట్ల రూపాయలు చెత్తపాలు చేసిన జగన్ రెడ్డి

రెండేళ్లగా పంపిణీకి దూరంగా ఉన్న ఆటోలు!!
157 కోట్ల రూపాయలు చెత్తపాలు చేసిన జగన్ రెడ్డి.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.