• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించిన జనసేన పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీకి పోటీ చేసే అయిదుగురు అభ్యర్థులు

  1. శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు – తెనాలి
  2. శ్రీ కొణతాల రామకృష్ణ గారు – అనకాపల్లి
  3. శ్రీమతి లోకం మాధవి గారు – నెల్లిమర్ల
  4. శ్రీ పంతం నానాజీ గారు – కాకినాడ రూరల్
  5. శ్రీ బత్తుల బలరామకృష్ణ గారు – రాజానగరం
శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు – తెనాలి
శ్రీమతి లోకం మాధవి గారు – నెల్లిమర్ల
శ్రీ కొణతాల రామకృష్ణ గారు – అనకాపల్లి
శ్రీ బత్తుల బలరామకృష్ణ గారు – రాజానగరం
శ్రీ పంతం నానాజీ గారు – కాకినాడ రూరల్

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.