• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించిన జనసేన పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీకి పోటీ చేసే అయిదుగురు అభ్యర్థులు

శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు – తెనాలి శ్రీ కొణతాల రామకృష్ణ గారు – అనకాపల్లి శ్రీమతి లోకం మాధవి గారు…

రైతుల కళ్ళాలను పరిశీలించిన పంతం నానాజీ

కాకినాడ రూరల్: కాకినాడ రూరల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతుల కళ్ళాలను జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం…

ఓటు పరిశీలన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముత్తా శశిధర్

కాకినాడ సిటిలో జనసేన పార్టీ పి.ఏ.సి సభ్యులు & సిటి ఇంచార్జ్ ముత్తా శశిధర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు…