ఓటు పరిశీలన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముత్తా శశిధర్

కాకినాడ సిటిలో జనసేన పార్టీ పి.ఏ.సి సభ్యులు & సిటి ఇంచార్జ్ ముత్తా శశిధర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు…