• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించిన జనసేన పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీకి పోటీ చేసే అయిదుగురు అభ్యర్థులు

శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు – తెనాలి శ్రీ కొణతాల రామకృష్ణ గారు – అనకాపల్లి శ్రీమతి లోకం మాధవి గారు…

శ్రీ కొణిజేటి రోశయ్య రాజకీయ, పాలన అనుభవాలు ప్రత్యేకమైనవి

శ్రీ రోశయ్య రెం డో వర్ధం తి సందర్భం గా నివాళు లర్పిం చిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ…