తిరుపతిలో దొంగ ఓట్లు …..

5000, బిరియాని తీసుకోని ycp ki తిరుపతిలో దొంగ ఓట్లు వేయడానికి ఇతర నియోజకవర్గల నుండి వచ్చింది జఫ్ఫా బ్యాచ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఉందా ఈ మాత్రానికి ఎందుకు ఎలక్షన్ మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ జాతీయ పార్టీ బీజేపీ నాయకులు ఏమి చేస్తున్నారు

Mission MODI

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.