ఈ రోజు ఉదయం నుంచి ఈ మేడం పడుతున్న కష్టం మామూలుగా లేదు..

ధూ అని ఆమె ఊసిన ఉమ్మి ఎవడి మొహానికి పడిందో అర్ధమైందా!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.