రైలు ప్రమాద సంఘటన స్థలానికి హుటాహుటిన జనసేన నాయకులు

విజయనగరం జిల్లా, ఎల్.కోట మండలం, కంటకాపల్లి గ్రామంలో జరి గిన రైలు ప్రమాద సంఘటన స్థలాని కి జనసేన పార్టీ ప్రధాన…

విజయనగరం జిల్లాలో రైలు ప్రమాదం దిగ్భ్రంతికరం~పవన్ కళ్యాణ్

విజయనగరం జిల్లా కంటకాపల్లి దగ్గర చోటు చేసుకున్న రైలు ప్రమాదం తీవ్ర దిగ్భాంతికలిగించిందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్…