త్రాగు నీటి సమస్యపై స్పందించిన జనసేన

మంగళగిరి టిడ్కో మరియు రాజీవ్ గృహ కల్ప ప్రజలు గత కొన్ని రోజులుగా తాగునీటి కోసం ఇక్కట్లు ఎదుర ్కొం టున్నారు.…

చర్చల్లో పార్టీ విధానాలకు కట్టీబడి మాట్లోడాలి ~

• వయూకితుగత అభిప్రాయాలు, దూషణలకు తావు లేదు • ఎనినికలు సమీపిస్తునని తరుణంలో అధికార ప్రతినిధులది గురుతర బాధయూత • ప్రజోపయోగ…