“నిజం గెలవాలి” కి జనసేన సంపూర్ణ మద్దత

చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యూణ్ ల కలయిక రాష్ట్రానికి ఎంతో అవసరమనానిరు జనసేన ఉమ్మడి చిత్తూరు జిలాలా అధయూక్షులు డాకర్ పసుపులేటి హర్ప్రసాద్.…