టీడీపీ జనసేన ఒకటే అనే వాళ్ళు సమాధానం చెప్పండి రా..

టీడీపీ జనసేన ఒకటే అనే వాళ్ళు సమాధానం చెప్పండి రా.. ఇలాంటి నియోజకవర్గాలు దాదాపు 50 ఉన్నాయి….వాళ్ళు వాళ్లూ ఒకటే అని బునుగు మీడియా అంటే పచ్చ మీడియా చూస్తూ ఉంది.

వాళ్ళు వాళ్లూ ఒకటే అని బునుగు మీడియా అంటే పచ్చ మీడియా చూస్తూ ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.