ఇక పుర పాలన ఎన్ని తప్పులు తడకలతో సాగుతుందో….

లోపం చెప్పిన వారిదా…. చెప్పించిన వారిదా…. విన్నవారి దా….. ఓట్లు వేసి గెలిపించిన వారిదా….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.