ఇలాంటి ఘోరాలు చూసే బదులు

ఇలాంటి ఘోరాలు చూసే బదులు బాబు గారు గౌరవం గా రాజకీయాలు నుంచి తప్పుకుంటే 40 సంవత్సరాలు రాజకీయ జీవితం చరిత్ర లో నిలిచిపోతుంది లేదంటే చరిత్ర లో కనుమరుగై పోతారు?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.