విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గంలో JanaSena Party క్రియాశీలక సభ్యత్వం

విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గంలో JanaSena Party క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమాన్ని జన సేన పార్టీ జనరల్ సెక్రెటరీ శ్రీ @TSivasankararao గారు ఈ రోజు ఉదయం ప్రారంభించారు.Pawan KalyanJanaSena Shatagni @bolisetti_satya #JSPForNewAgePolitics

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.