ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా కంపారిజన్ ఏంటి రా…

ఆక్సిజన్, బెడ్ లు లేకపోతే సదుపాయం కల్పించాలి కాని ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా కంపారిజన్ ఏంటి రా బాబు ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.