పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సీఎం చేయడమే BJP లక్ష్యం…

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సీఎం గా చేయడమే BJP ప్రధాన లక్ష్యం.
BJP రాష్ట్ర అధ్యక్షులు
— సోము వీర్రాజు గారు
?????

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.