ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో..

ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో, Pawan Kalyan గారి పర్యటనల సమయంలో భద్రతగా నిలబడే విశాఖ జిల్లా బౌన్సర్లు, కోవిడ్ కష్టకాలంలో…

పవన్ కళ్యాణ్ సేవా సమితి – అశ్వారావుపేట ?

సంచులకు 750 కోట్లు, వ్యాన్లకు 900 కోట్లు

సంచులకు 750 కోట్లు…స్వాహా వ్యాన్లకు 900 కోట్లు…స్వాహా ఈ డబ్బుంటే కనీసం మూడు హాస్పిటళ్లకు నిధులు సరిపోయేవి…

ఎప్పటినుండో రక్త దాత అప్పటి నుండే నేత్ర దాత ఆకలి తో ఉన్న వాళ్లకి అన్నదాత అవసరార్థుల కోసం పుట్టిన దైవదూత…

Get well soon bhargav ??

RRR నీ కొట్టింది ఎవరు..

ఇప్పుడు చెప్పండ్రా…RRR నీ కొట్టింది ఎవరు.. మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు..ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్ లో వున్నది ఎవరు…

స్వామి వారి సొమ్ముని ఎక్కడెక్కడ వేతకాలో?

What govt of AP doing ?

Situation in AP

Ap govt carlessness..

Improve your administration skills Mr Jagan atleast during these disaster times..!!! Lack of low level Monitoring,…