గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి వస్తున్న జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, పి.ఏ.సి. చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు.

NivarCyclone

JSPWithFarmers

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.