జగన్ రెడ్డి…! కుయ్ కుయ్ అని అరుస్తూ…

జగన్ రెడ్డి…! కుయ్ కుయ్ అని అరుస్తూ వస్తాయి అన్నావ్, ఎక్కడ నీ అంబులెన్సు లు మరి ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.