కొప్పర్రు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జెడ్పీటీసీ,ఎంపీటీసీ అభ్యర్థుల ప్రచారం..

నర్సాపురం నియోజకవర్గం, కొప్పర్రు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జెడ్పీటీసీ,ఎంపీటీసీ అభ్యర్థుల ప్రచారం.. #JanasenaParty #Voteforglass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat