రాజోలు నియోకవర్గ ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో

సోమవారం ఉదయం మలికిపురంలో నిర్వహించిన రాజోలు నియోకవర్గ ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో పాల్గొన్న జనసేన పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు. నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.