పెదచెర్లో పల్లి మండలంలో పర్యటించిన జనసేన నాయకులు

కనిగిరి , జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ మరియు కనిగిరి నియోజకవర్గ సమన్వ యకర్త వరి కూటి…