కొనుగోలు చేయని ప్రభుత్వం

సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ, నకరికల్లు మండలం కేంద్రకార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ నకరికల్లు మండలం వైస్ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ నాగుర్ వలి…