గణపవరంలో ఘనంగా జనసేన జండా దిమ్మల ఆవిష్కరణ

ఉమ్మడి గుంటూరు: చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో జిల్లా కార్యదర్శి తోట రాజా రమేష్ ఆధ్వర్యం లో గణపవరం గ్రామంలో 5 వార్డులలో స్థానిక…