బంగారప్ప కుటుంబానికి అండగా జనసేన

రామసముద్రం : రామసముద్రం మండలంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకొన్న జనసేన కార్యకర్త బంగారప్ప కొన్ని రోజుల క్రితం చనిపోవడం జరిగింది.…

రామచంద్ర రామచంపుపురం నియోజకవ రం నియోజకవర్ర్ గాన్ గా న్ని కాకినాకినాడ జిల్ల్లాలో కలపాలని చే లాలో కలపాలని చేస్తు స్తున్న్న దీక్షకుకు జనసేన మద్దత

రామచంంద్రపురంం పట్టణము, రామచ పట్టణము, రామచంంద్రపురంం మంండలంం, కాజులూ , కాజులూరురు మంండలంం మరియు గ మ ంంగవరంం మ ంండలాలు…