అమలాపురం 9వ వార్ డుగెలుపొందారు.

అమలాపురం 9వ వార్డు నుంచిJanaSenaParty అభ్యర్ధి శ్రీమతి గోలకోటి విజయలక్ష్మి గారు గెలుపొందారు.