కేంద్ర ఇస్తే స్టిక్కర్ వేస్కుని పబ్లిసిటీ చేసుకుందాం అని పోస్టర్లు రెడీ చేసుకున్నారు ..!!!
ఇప్పుడు కేంద్రం సైలెంటుగా ఉంటె పాపం అన్న గట్టిగా అడగలేక గమ్మున ఉండలేక కొట్టుకుసస్తున్నాడు
ఇది స్టికర్ సీఎం పరిస్థితి …కేంద్రం నుండి ఏమైనా వస్తే తప్ప ఈయన పీకేది ఏమి ఉండదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat