నిన్నటిదాకా చిరంజీవి చేపల కూర అని పోస్టులు చేసి అల్ప ఆనందం పొందిన చిల్లర బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ?

ఒకసారి ఫేసు ట్రానింగ్ ఇచ్చు కొమ్మ ?

జై చిరంజీవ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.