హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వకపోవడం ప్రభుత్వ నిర్లక్షమే..

జర్నలిస్టులకు అక్రెడిటేషన్ కార్డులు…
హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వకపోవడం ప్రభుత్వ నిర్లక్షమే

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.