మనిషి బ్రతికి ఉంటేనే గా పప్పు బెల్లాలు తీసుకొనేది…

మనిషి బ్రతికి ఉంటేనే గా పప్పు బెల్లాలు తీసుకొనేది… పప్పు బెల్లాలు తరువాత అయిన పంచవచ్చు ముందు మనిషి బ్రతికి ఉండాలి గా ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.