సంచులకు 750 కోట్లు, వ్యాన్లకు 900 కోట్లు

సంచులకు 750 కోట్లు…స్వాహా
వ్యాన్లకు 900 కోట్లు…స్వాహా
ఈ డబ్బుంటే కనీసం మూడు హాస్పిటళ్లకు నిధులు సరిపోయేవి…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat