వైసీపీ కార్యకర్తలకు కబడ్డీ ఆడేందుకు స్థలం

వైజాగ్ లో వైసీపీ కార్యకర్తలకు కబడ్డీ ఆడేందుకు స్థలం కోసం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వ స్థలంలో ఉన్న మానసిక దివ్యాoగుల పాఠశాలకు కూల్చివేత ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.