యద్భావం తద్భవతి – మతి ఎంతో గతి…

యద్భావం తద్భవతి – మతి ఎంతో గతి అంతే!!! నువ్వు ఎంత మందిని నాశనం చేసావో అంతకంతా అనుభవిస్తావు చంద్రబాబు!!! !!! నువ్వు ఎంత మందిని నాశనం చేసావో అంతకంతా అనుభవిస్తావు చంద్రబాబు!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.