బొక్కలో కండువా

అని విసిరేసి వెళ్ళిపోయిన వైసిపి కౌన్సిలర్ వర్గీయులు. ????

వీళ్లు నిజంగా ప్రజలకి సేవచేయడానికి వచ్చారని ఎలా నమ్మాలి ??

బొబ్బిలి మునిసిపల్ చైర్మన్ పదవి ఇస్తానని #మోసం చేయడంతో #పార్టీ కండువాను విసిరేసి వెళ్ళిపోయిన

వైసిపి కౌన్సిలర్ శారదాగారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.