కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల ఉపాధ్యాయ MLC …

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల ఉపాధ్యాయ MLC స్థానానికి JanaSena Party అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీ గాదె వెంకటేశ్వరరావు గారికి మీ అమూల్యమైన ఓటు వేసి గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.