నోటు అందుకుని అసమర్థులకు ఓటు వేస్తే.

ఈరోజు ఓటుకు నోటు అందుకుని అసమర్థులకు ఓటు వేస్తే. సమస్య తీర్చమని వెళ్ళినప్పుడు మీ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.