45బస్తాలే కొంటా

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ఆదేశాల మేరకు రెండవ రోజు ఐ పోలవరం మండలం,…