కాకినాడ సెజ్ స్వాహా ????

మరొక్కసారి గొర్రెలు అయినా కాకినాడ సెజ్ కు భూములు ఇచ్చిన రైతులు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.