రాజ్యంగ నిర్మాత మీద చీప్ కార్టున్

రాజ్యంగ నిర్మాత మీద చీప్ కార్టున్ ప్రచురించిన సాక్షి…
ఒక్కరి మనోభావం కూడా దెబ్బతినలేదు..
ఇదే కార్టున్ జనసేన పార్టీ వేసుంటే ఈపాటికి మనోభావాలు..అవమానం అంటూ ఊగిపోయేవారు..డిబేట్లు..ధర్నాలు..గోల..గోల

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.