వేలేరుపాడు మండల కమిటి నియామక కార్యక్రమం

పోలవరంం నియోజకవర నియోజకవర్గం్గం, వేలే రురుపాడు మ ంండలంం, జనసేన జి , జనసేన జిల్లా ల్లా అధ్య్యక్షులు కొకొటికలపూడి గో టికలపూడి గోవవిందరావు అదే ిందరావు అదేశాశానుసాసారంం జి ల్లా ల్లా నాయకులు కరాటము నాయకులు కరాటము సాసాయి, గడ ్డమనుగు రవి మరియు పోలవర ్డమనుగు రవి మరియు పోలవరంం జనసేన ఇ జన ంంఛార్జి ర్జి చిచిర్రి బాబాలరాజు ల ల సలహాలు సూసూచనలు తీసు చనలు తీసుకొకొని మంండల మరియు గ్రామ కమిటీలు ఏ డల మరియు గ్రామ కమిటీలు ఏర్పాటు ర్పాటు చేయడానికి చేయడానికి బుధవావారంం వేలే రురుపాడు మ ంండల జనసేన ముఖ డల జనసేన ముఖ్య్య కార ్య్యకర్త్తలతో స మామావేశంం ఏ ర్పాటు ర్పాటు చేయడంం జరిగగింది. ఈ స ింది. ఈ సమామావేశములో అ వేశములో అంందరూరూ చర్చ ర్చించిచిన మీదట ఏకాభిప్రాయ న మీదట ఏకాభిప్రాయంంకి వచ్చి చ్చి రేపటి నుం నుండి గ్రా మాల్లో మాల్లో అ ంందరూరూ తిరిగి కమిటీలు వేయాలని నిర్ణయ తిరిగి కమిటీలు వేయాలని నిర్ణయంంచారురు. కమిటీలు పూ కమిటీలు పూర్తి ర్తి అయిన తర్వా ర్వాత ఒకరోజు నియోజకవర్గ నాయకులను పి త ఒకరోజు నియోజకవర్గ నాయకులను పిలిపలిపించిచి సభ నిర్వ్వహించిచి వావారి సమక్షంక్షంలో సభలో ఆమోద లో సభలో ఆమోదంం పొం పొందాలని నిర్ణ దాలని నిర్ణయయించామని వేలే ించామని వేలేరురుపాడు మంండల అద్య్యక్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ తె క్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ తెలిలిపారురు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat