రెండేళ్లలో ఒక్క ఇల్లూ కూడా నిర్మించలేదు

వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక రెండేళ్లలో ఒక్క ఇల్లూ కూడా నిర్మించలేదు: కేంద్ర మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.